Biz hakda

JIAYAN gurallaryny synap görmek üçin hoş geldiňiz!

JIAYAN gurallary ýokary netijelilik, wagt tygşytlamak we tygşytlamak üçin jogapkärdir.

Kompaniýanyň tertibi

WUHU JIAYAN GOODSTONE SUPERHARD MATERIALS CO., LTDHytaýyň Anhui şäheriniň Sinwu ykdysady ösüş etrabynda ýerleşýär

Jiayan, keramiki göwher gurallary we mermer göwher gurallaryny öndüriji;Hytaý Superhard Material Assosiasiýasynyň agzasy.

Jiayan elmydama göwher arra pyçagyny, göwher üweýji guralyny we göwheri ýakmak guralyny gözlemek, öndürmek we satmak üçin hemişe bagyşlaýar.Jiayanyň iki sany meşhur markasy bar: (JIAYAN), (LONGTAI) .Jiayan köp ýyllyk ösüşden soň keramiki kesiş gurallary üçin iň ökde içerki üpjün edijileriň birine öwrüldi.Meşhur önümimiz, keramiki zolak pyçak seriýasyny, pudagyň arasynda iň ösen tehnologiýany we hilini öz içine alýar.Jiayan, jogapkärçilikli we ulanyjy üçin amatly bolmak üçin, göwher pyçak, nokat rezin bilen baglanan göwher guraly we göwher göwher guraly ýaly aşa gaty material seriýasyny yzygiderli täzeläp durmak üçin daşary ýurtlardan ösen enjamlar we dolandyryş tejribesi bilen tanyşdyrýar. önümçiligi.

gongchang-003

Ösüş strategiýasy

Durnukly ösüş ukybyny ýokarlandyrmak we bir asyrlyk kärhana üçin WUHU JIAYAN GOODSTONE SUPERHARD MATERIALS CO., LTD.

Korporatiw innowasiýa mümkinçiliklerini gowulandyrmak we innowasiýany korporatiw ösüşiň hereketlendiriji güýji etmek;korporatiw dolandyryş derejelerini yzygiderli gowulandyrmak üçin öňdebaryjy dolandyryş usullaryny we usullaryny kabul etmek;Korporatiw iş netijeliligini ýokarlandyrmak üçin ylmy we täsirli guramaçylyk gurluşlaryny we iş proseslerini döretmek;Korporatiw ösüş üçin ajaýyp korporatiw medeniýeti dörediň Ruhy höwes we telekeçilik höwesini üpjün ediň.

WUHU JIAYAN GOODSTONE SUPERHARD MATERIALS CO., LTD öndürmek üçin senagatyň tehniki artykmaçlyklaryny döretmek.global ynamy gazanmak

Senagat gurluşyny optimizirläň, esasy işiň artykmaçlyklaryny görkeziň, senagat taslamalarynyň ösüşine ünsi jemläň, pudagyň ýokary belentliklerini ele alyň we dünýäde iň ynamdar üpjün ediji boluň.

about (3)
about (4)

WUHU JIAYAN GOODSTONE SUPERHARD MATERIALS CO., LTD etmek üçin halkara alyş-çalyş we hyzmatdaşlygy amala aşyrmak.dünýäde meşhurdyr

Halkara bazary bilen işjeň birleşiň, halkara alyş-çalyşlaryny we hyzmatdaşlygyny giňden amala aşyryň, halkara bäsleşigine doly gatnaşyň we kärhanalaryň halkaralaşma derejesini ýokarlandyryň;öz markasynyň gurluşygyny güýçli güýçlendiriň, halkara bazarynda önümleriň we markalaryň gowy keşbini dörediň we “JIAYAN TOOLS” markasy ýurtda birinji marka öwrüldi we dünýä belli markalaryň hataryna girdi .