Almazdan ýasalan göwher lazer bilen kebşirleýiş güýjüni nädip tapmaly?

Almazdan ýasalan göwher lazer bilen kebşirleýiş güýjüni nädip tapmaly?

Göwher armaturany lazer bilen kebşirlemek üçin daşky görnüşini, mikrostrukturasyny we kebşirleýiş güýjüni kesgitlemek zerur.

Daş görnüşi, esasan, çatryk, deşik kebşirlemek we doly däl aralaşmak ýaly makro kemçilikleriň bardygyny ýüze çykarmak üçin ulanylýar, adatça 100% synagdan geçirilmeli, möhüm mikrostruktura esasan himiki düzümiň kebşirleýiş böleklerini, mikrostrukturany we faza gurluşyny kesgitlemek üçin ulanylýar; üýtgeşmeler, gözlegler, ereýän zona toparynyň inçe himiki kompozisiýa gradient diffuziýasynyň, gatlagyň gatylygyny substratdan pes, pyçagyň kellesinden has ýokary geçişini görkezýär.Kebşirleýiş güýji, esasan, kebşirleýiş dartyş güýjüni, egilme güýjüni, täsir berkligini we galyndy stresini kesgitlemek üçin ulanylýar, kebşirleýiş güýji synagy adatça 100% talap edýär we içerde we daşary ýurtda Germaniýanyň SPE623 kebşirleýiş güýji synag enjamy ýaly ýörite dürli gözleg gurallaryny döretdi. we galyndy kebşirlemek üçin bar bolan tork wilkasy Hytaýda esasy güýç ýüze çykarylmaly däldir we kebşirlenenden soň galan stres göwher pyçagyň hyzmat ediş möhletine we paýlanyşyna çynlakaý täsir edýär.

Häzirki wagtda lazer kebşirlemek arkaly göwher armaturasynyň işinde henizem käbir meseleler bar, has köp gözleg geçirmeli, ýörite lazer bilen kebşirlenen göwher armatura ýa-da gatlak materialy formulasiýa gözlegini geçirmeli, täze ultrafine ýa-da nano pre-ergin tozy, Almaz armaturasyny lazer bilen kebşirlemegiň mehanizmi boýunça gözleg işlerini geçirmek, esasanam temperatura meýdançasynda lazer gözlegini ösdürmek we hil, meýdan we stres meýdany boýunça akym meýdanlaryny öwrenmek we göwheriň lazer kebşirleýiş tehnologiýasyna onlaýn hil gözegçiligini geçirmek; kebşirlemek işinde göwher pyçak.Aslynda, göwher göwher lazer bilen kebşirlemek mehanizmine diňe doly düşünmek, onlaýn hiline gözegçilik tehnologiýasy ösdürilip bilner;diňe esasy garyndy poroşok teoriýasy, ultrafin ýa-da nano garyndy poroşokynyň täze görnüşini ösdürip biler we täze ultra inçe ýa-da nano erginli poroşokdan ýörite göwher pyçagyny ösdürip biler.


Iş wagty: -anwar-05-2022