2018-nji ýylda TECNARGILLA Rimini 24 - 28 Settembre 2018 üstünlikli geçdi

news (2)

TEKNARGILLA Rimini 24 - 28-nji sentýabr, ITALY üçin birnäçe aýlap taýýarlyk görenden soň, gonglary we deprekleri ýenjip, WUHU JIAYAN GOODSTONE SUPERHARD MATERIALS CO., LTD. Keramika senagatynyň "sahnasyna" höwes bilen doly we içerde we daşary ýurtlarda täze we köne dostlar geljegiň ýoluny ara alyp maslahatlaşmak üçin bu ýere ýygnandylar.Köne we täze dostlary üznüksiz setirde görkezmek, çuňňur Wei maşgala çaýyny içmek, tehniki meseleleri çözmek üçin hyzmatdaşlyk meýilnamalaryny ara alyp maslahatlaşmak.Kompaniýa içerki we daşary ýurtly täjirleriň ünsüni özüne çekip, her dürli täze önüm çykardy.Maslahat otagyna ýygnanan köp sanly daşary ýurtly telekeçini özüne çekýän ýokary hilli önümler, arkaýyn hyzmatlar.

Esasy enjam sergilerine gatnaşmak, apparat kompaniýalarynyň mahabatlandyrmagy üçin elmydama möhüm serişdeleriň biri boldy.Iň oňat sergi netijelerine ýetmek üçin apparat kompaniýalary işjeň taýýarlanýar.Aşakda apparat kompaniýalarynyň sergä gatnaşanlarynda gatnaşmagyň netijeliligini nädip ýokarlandyryp boljakdygyny birnäçe tarapdan gysgaça seljerýäris.

Biri, kompaniýanyň maksatlaryny aýdyňlaşdyryň we dogry sergini saýlaň.Her bir apparat kompaniýasynyň zyýansyzlandyryş ýagdaýy gaty üýtgeşik, şonuň üçin serginiň maksady we hödürlenip bilinjek gatnaşmak tölegi hem başga.Kompaniýa sergä gatnaşmak kararyna gelensoň, kompaniýanyň gatnaşmagynyň esasy maksadyny anyklamaly, soň bolsa gatnaşmak üçin sergini we maksada laýyklykda gatnaşmagyň ýoluny saýlamaly.

Ikinjiden, sergilenýän önümleri saýlamak Sergiler islendik serginiň iň görnükli bölegi we sergä gatnaşyjylary haýran galdyrmak üçin iň möhüm faktor.Apparat önümleriniň görnüşleri gaty baý we her bir apparat kompaniýasynyň öz ünsi bar.Kompaniýanyň güýjüni iň gowy görkezýän önümi saýlamak, şübhesiz dogry.Anotherene bir mümkinçilik, bazarda kämillik ýaşyna ýetmedik önümleri satuwa çykarmak we bäsdeşlik az bolanda bazary eýelemäge çalyşmakdyr.

Üç, görkeziş usullary we stend dizaýny.Eksponatlar bilen gönüden-göni ýüzbe-ýüz bolanda, gelýänler önümleriň ähli aýratynlyklaryna düşünip bilmezler we diagrammalar, materiallar, reklamalar we ş.m. ýaly beýleki usullar bilen dogry düşündirilmelidir. Roman we ýerlikli görkeziş usullary hem gelýänlere kömek etmek üçin güýçli kepillikdir. önümlerine we kärhanalaryna düşüniň.Kompaniýalar sergä gatnaşmak üçin platforma hökmünde stendiň has içgin funksiýasyna eýedir we ajaýyp stend dizaýny kompaniýanyň güýjüni has gowy görkezip biler.

Dördünjiden, müşderi çakylyklary.Elbetde, sergidäki müşderiler isläp bilmeýärler, ýöne käwagt adamlaryň sowuk bolmagy gutulgysyz.Bu sergä gatnaşyjylardan müşderilere passiw garaşmak bilen bir hatarda müşderileri aňsatlyk bilen çagyrmagy talap edýär.

Aboveokardaky nokatlar, Hytaý halkara enjamlar ýarmarkasynda apparat kompaniýalaryna gowy netijeleri gazanmaga kömek edip biler diýip umyt edýärin.

news (8)
news (9)

Iş wagty: 24-2018-nji sentýabr