Keramiki tehnologiýa, enjamlar we önümler üçin Hytaý halkara sergisi zalda geçirildi

news (1)

Keramiki tehnologiýa, enjamlar we önümler üçin Hytaý halkara sergisi, Guan Guangzhouou, Kanton ýarmarka toplumy, 1.1-8.1-nji zalda geçirildi

33 ýyllyk ösüşden soň , Hytaý keramika tehnologiýasy üçin enjamlar, önümler we önümler üçin bir gezeklik daş satyn alyş platformasyna we bu pudak tarapyndan aladalanýan global daş senagatynyň ýel zolagyna öwrüldi.Bazary öwrenýän, önüm satyn alýan, müşderiler bilen duşuşýan we hyzmatdaşlyk edýän we gepleşik geçirýän halkara işewürlik platformasydyr.Global daş adamlarynyň dostlar topary.

Her ýyl keramiki tehnologiýa, enjamlar we önümler üçin Hytaý halkara sergisi.Mermerden ýasalan pyçaklary, granit arra pyçaklaryny, kwars arra pyçaklaryny, mikro-kristallaşdyrylan daş pyçaklaryny, keramiki arra pyçaklaryny we ş.m. görkezýäris.Şolaryň arasynda dekton pyçaklar bazardaky täze önümler bolup, içerde we daşary ýurtlarda köp müşderini özüne çekýär.

Göwher täsir edýän köp faktor bar we has möhümleri aşakdakylar:
1. Göwher bölejikleriniň ululygy: Köplenç ulanylýan göwher bölejikleriniň ululygy 30/35 ~ 60/80.Daş näçe kyn bolsa, dänäniň ululygy şonça-da gowydyr.Şol bir basyş şertlerinde göwheriň has inçe we has ýiti bolmagy, bu gaty gaýalara kesilmegine kömek edýär.Mundan başga-da, umuman, uly diametrli arra pyçaklary kesmegiň ýokary netijeliligine eýedir we 30/40, 40/50 ýaly däneli däne ululyklary ulanylmaly;kiçi diametrli arra pyçaklary pes kesiş netijeliligine eýedir we gaýanyň kesilmegini talap edýär.50/60, 60/80 ýaly has inçe dänäniň ululygyny saýlamak has gowudyr.

2. Göwheriň konsentrasiýasy: Göwheriň konsentrasiýasy, iş gatlagynyň matrisasynda paýlanan göwheriň dykyzlygyny aňladýar.Almazyň göwrümi umumy göwrümiň 1/4 bölegini tutanda, konsentrasiýa 100% bolýar.Göwheriň konsentrasiýasynyň ýokarlanmagy, pyçagyň ömrüni uzaltmagyna garaşylýar, sebäbi konsentrasiýany ýokarlandyrmak göwheriň ortaça kesiş güýjüni azaldar.Şeýle-de bolsa, çuňlugy ýokarlandyrmak, pyçagyň bahasyny hökmany suratda ýokarlandyrar, şonuň üçin has tygşytly konsentrasiýa bolar we kesiş tizliginiň ýokarlanmagy bilen konsentrasiýa artar.

3. Kesiji kelläniň berkligi: Umuman aýdanyňda, baglanyşygyň gatylygy näçe ýokary bolsa, könelişme garşylygy şonça-da güýçli bolar.Şonuň üçin gaty gaýany keseniňizde has berkligi bilen baglaýjy saýlanmalydyr;ýumşak gaýany keseniňizde aşaky gatylygy bilen baglaýjy saýlanmalydyr;gaty we üwelen gaýany göreniňde gatylygy ortaça Baglaýjy serişde bolmaly.

news (6)
news (7)

5. Çäräniň ady: Keramika Hytaý
Kategoriýa: Sowgatlar we senetçilik önümleri
Sene: 2021-nji ýylyň 27-30-njy iýuny
Locationerleşýän ýeri: Hytaýyň import we eksport ýarmarkasy (Kanton ýarmarka toplumy), 382 ueuejiang orta ýoly, Haizhu Qu Guangzhou Shi, Guangdong Sheng 510310 Hytaý
Wagty: Ir sagat 9: 00 - 17: 00
Keramika tehnologiýasy, enjamlar we önümler üçin Hytaý halkara sergisi 2021
Keramika Hytaý 2021: Wakalaryň tertibi

WUHU JIAYAN GOODSTONE SUPERHARD MATERIALS CO., LTD.Hytaýyň keramika önümlerini soňky 33 ýylda iň ýokary görkeziji, öndüriji, eksport ediji bolandygy hemmelere mälimdir.Dünýäniň dürli künjeklerinden keramika senagatynyň öňdebaryjy söwdagärlerini, üpjün edijilerini, öndürijilerini we alyjylaryny çagyrýarys.Dünýäniň dürli künjeginden degişli telekeçiler 2021-nji ýylyň 27-30-njy iýuny aralygynda “Guan Guangzhouou” diýlip atlandyrylýan port şäheri bolan keramika tehnologiýasynyň iň köp garaşylýan sergisine şaýat bolarlar.Keramika üçin Hytaý halkara sergisiniň öňki neşirleriniň üstünlikli guramalary dünýäni keramika tehnologiýasynyň ösmegine alyp bardy.Şeýle hem, häzirki zaman ýa-da ösen tehnologiýalaryň täzeliklerine, gözleg we ösüş netijeleriniň ulanylyşyna itergi berdi.Hytaýyň Guanç Guangzhouou şäheriniň A meýdançasynda, Kanton ýarmarka toplumynda häzirki zaman tehnologiýalary we önümleri hödürlener we görkeziler.Keramika Hytaýyň ýakyn wagtda neşir edilmegi, dürli bezeg materiallaryny, çig mallary, maşynlary we enjamlary, zawodlary, dizaýnlary, bölekleri, hyzmatlary öz içine alýan keramika zynjyrynyň önümlerini we hyzmatlaryny öz içine alar. Hytaý, Milli Lighteňil Senagat Geňeşi tarapyndan goldanýan, Hytaý Keramika Senagat Assosiasiýasy tarapyndan maliýeleşdirilýän, Unifair Sergi Hyzmatlary Ltd., Hytaý Gurluşyk materiallary federasiýasy, Hytaý gurluşyk keramika we sanitariýa enjamlary assosiasiýasy CCPIT gurluşyk materiallary kiçi geňeşi tarapyndan hemaýatkärlik edilýän Hytaý.

news (4)
news (5)
news (3)

Iş wagty: Iýun-18-2019