iň oňat hilli 14 dýuým CERAMIC TILE kebşirleme segmenti göwher kesilen pyçaklar göwher pyçak

Gysga düşündiriş:

Qualityörite segment dizaýny, ýokary hilli göwher bilen bilelikde gaty arassa, hatda tekiz kesilmegini kepillendirýär.
Örän gaty materiallarda ulanylanda-da gaty çalt kesmegi we uzyn pyçak ömrüni üpjün edýär.
Örän arassa we çip erkin kesiş gyrasy - näzik ýüzleri kesmek üçin ajaýyp.
Kesiş materialy: Pyçaklaryň bu görnüşi, ýalpyldawuk farfor plitalaryny, rustiki keramiki plitalary, syrçaly keramiki plitalary, mozaikany, mikrokristal daş kesmek we ş.m. kesmekde we gaýtadan işlemekde giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Göwherli göwher pyçaklaryň artykmaçlyklary näme?

Örülen göwher pyçagyň kesiş netijeliligi gaty ýokary;göwher matrisa bilen himiki taýdan birleşdirilýär we iş wagtynda ýykylmak aňsat däl;ýitiligi ýokary, kesiş gyrasy göni, kesiş tizligi çalt we el duýgusy ýönekeý;
Çip meýdany uly, üstündäki abraziw bölejikler petiklenýär we üweýiş ukybyny ýitirmek aňsat däl.
①: Gowy material: Dünýäniň iň gowy materiallaryny ulanýarys.
②: Qualityokary hilli different Dürli gaýtadan işlemek talaplaryny kanagatlandyrmak üçin optimal formula
Safety: Howpsuzlyk öndürijiligi: Pyçagyň ýokary egilme güýji gaýtadan işlemegi gaty ygtybarly edýär.
④: Hyzmat ýörelgesi : Siziň kanagatlanmagyňyz biziň gözlegimizdir

Brazed Diamond Saw Blade-iň aýratynlyklary

Göwheriň gyrasy göwheriň beýikliginiň 2/3 bölegi bolup biler, şonuň üçin üweýiş netijeliligi ýokarydyr we üweýji galyndylary ýuwmak peýdalydyr, üstündäki abraziw bölejikler dykylmagy sebäpli üweýiş ukybyny ýitirmek aňsat däl;göwheriň beýikligi sebäpli
Uly çip saklaýan ýer, göwher bilen matrisanyň arasynda ýokary baglanyşyk güýji, göwher düşmek aňsat däl: Göwher göwher kesmek, mikrokristally daş, emeli daş, mermer we ş.m.

TYPE

ÇIMKLENDIRMELER

Bölüm göwher pyçaklar

Φ190

Φ210

60260

Φ305 / 310

50350

TYPE

ÇIMKLENDIRMELER

Bölüm göwher pyçaklar

Φ190

Φ210

60260

Φ305 / 310

50350

Bellik: Specialörite aýratynlyklar düzülip bilner


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň