14inç 250 / 300mm keramiki kafel kesmek üçin yzygiderli gyzgyn basylan göwher tegelek kesiş pyçagy

Gysga düşündiriş:

Süzülen göwher armaturasy, köp gatly göwher bolup, göwher we baglaýjy garylandan, basylandan we süzülenden soň, pyçakda goýulýar. Keramiki plitalaryň gaty gatylygy we ýiti bolmagy sebäpli, kesilende kesik bolýar. kesiş ugry boýunça köp çatryk öndürýär, bu kesişiň gyralaryny deň däl we daşky görnüşe täsir edýär.Şonuň üçin keramiki plitalary kesmek üçin üznüksiz diş süzülen arra pyçaklary ulanylýar.Şeýle-de bolsa, kesilende, pyçagyň gyrasy garşylyk bilen uzalyp, deformasiýa ediler, şonuň üçin pyçagyň içindäki dartyş stres, pyçagyň titremegine we kesiş täsirine täsir eder.
Kesiş materialy: Suwuň siňdiriş derejesi 5-20% bolan keramiki plitkalar üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň artykmaçlyklary

Base Esasy beden gaty durnuk we deformasiýa aňsat däl.Kesmek prosesinde ulanyjynyň sarsmazlygy üçin.
Cut Kesiji kellesi gaty ýiti we özüni rahat duýýar.Aňsat we çalt
IsBu önüm witrirlenen plitkalary kesýär, täsiri gaty gowy!

Pyçaklary ulanmagyň ýörelgeleri

1.Operatorlar gorag äýnegi, gorag maskalary, iş eşigi, gorag aýakgaplary, ellikler we ş.m. ýaly gorag enjamlaryny geýmeli.
2. Arçanyň pyçagynda bellik edilen öwrümiň ugruna görä berkidiň we tersine işlemäň.
3. Gury kesilende, ömrüň dowamlylygyna we pyçagyň kesiş täsirine täsir etmezlik üçin uzak wagtlap kesmäň.
4. Çygly dilim ulanylanda suw goşmaly.Egrini kesmäň, ýaý üçin ýörite kesiş pyçagyny ulanyň.
5.Düwürtme amallary üçin kesiş disklerini ulanmak gadagandyr, üweýiş üçin professional üweýji diskleri ulanyň.
6. Diş pyçagy degişli talaplara laýyklykda kesmek üçin ulanylmasa, agyr şikesler bolup biler.

TERJIME EDIP BOLANOK

ÇIMKLENDIRMELER

Çalt kesiş tizligi

Φ190

Φ210

50250/260

Φ305 / 310

50350

TERJIME EDIP BOLANOK

ÇIMKLENDIRMELER

Kesilen gyrasy arassa

Φ190

Φ210

50250/260

Φ305 / 310

50350


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň